Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w szkole

Zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) lub/i  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

informujemy, że:

  1. Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 74 im. Bł. Honorata Koźmińskiego, ul. Smoleńskiego 31, 01-698 Warszawa gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie zgody lub przesłanki prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego w celu realizacji zdań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły.
  3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, procesu edukacji, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (kiod@episkopat.pl) lub/i do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt do Administratora Ochrony Danych: dyrektor@smolenskiego.edu.pl